ਗੁਜਰੀ ਬਹਾਰ –
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਓਹਦੀਆਂ
ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ