ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ 
ਬਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ
ਮਲੂਕ ਹੱਥ ‘ਚ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ