ਨਣਦ ਸਜਾਵੇ
ਭਾਬੋ ਦਾ ਪਲੰਘ ਨਵਾਰੀ
ਪੋਹ ਦੀ ਨੇਰ੍ਹੀ ਸ਼ਾਮ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ