ਸ਼ਹਿਰਨ ਕੁੜੀ
ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਵੇ
ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ