ਹਵਨ ਕੁੰਡ
ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵੇ ਆਹੂਤੀ
ਸਰਕਿਆ ਘੁੰਡ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ