ਟੈਗ

ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਸਿਰ 

ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਸਲ ਹੀਲ

ਹੈਲੋ! ਹੈਲੋ! ਕਰਦੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ