ਬੇਢੰਗੀ ਪੈੜ-
ਪੀ ਰਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ
ਮਧੋਲੀ ਹੋਈ ਚਿੜੀ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ