ਘੁਣ ਖਾਧਾ ਪਿੱਪਲ –
ਅਧੀ ਰਾਤੀਂ ਰੋਣ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ