ਤੇਰੀ ਛੋਹ –
ਖਾਲੀ ਕੱਪ ‘ਚੋਂ 
ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਵਾਂ

छुअन तुम्हारी 
खाली कप से
अभी तक पीऊँ 

your touch
still sipping on
empty cup

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ