ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ
ਫੱਗੂ ਅਮਲੀ ਪੀਵੇ
ਗਲਾਸ ਚ ਬੂੰਦੀ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ