ਸੂਰਜ ਚਮਕੇ–
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ
ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ