ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਨਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੇ
ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ

ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ