ਲੰਘੀ ਉਸਦੀ ਕਾਰ –
ਮੇਰੀ ਸਰਦਲ ਤੋਂ ਉੱਡੇ
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ

ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ