ਰਾਗ ਮਲ੍ਹਾਰ –
ਛੰਡੇ ਗਿਲੇ ਵਾਲ 
ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ