ਆਥਣ ਵੇਲਾ – 
ਵੇਖੇ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ
ਬੁੱਢਾ ਬਾਪੂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ