ਟਿਪ ਟਿਪ ਵਰਸੇ
ਦੋਨੋ ਜਾਣ ਭਿੱਜਦੇ
ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ