ਨਿੱਘੀ ਸਵੇਰ –
ਰਾਤ ਭਰ ਉਸਦਾ ਖ਼ਤ 
ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਨੇ

ਵਿੱਕੀ ਸੰਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ