ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ-
ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਗਲਾ
ਉਸੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ