ਕੀਤੀ ਛੇੜਖਾਨੀ
ਨਵ-ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ
ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ