ਪਹਿਲੀ ਗਲਵੱਕੜੀ –
ਅਮਲਤਾਸ ਦੁਆਲੇ 
ਲਿਪਟੀ ਅਮਰਵੇਲ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ