ਮਾਰੂਥਲ
ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਕਾ
ਥੋਹੜ ਦਾ ਝਾੜ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ