ਪੀਲਾ ਗੁਲਾਬ 
ਸਿੱਖਰ ਦੀ ਧੁੱਪ 
ਦੋਵੇ ਇਕਮਿਕ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ