ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ– 
ਛੜੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ 
ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ