ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਪਿੰਡ
ਸੰਘਣੇ ਬੋੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੋਇਲ ਦੀ
ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੂਕ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ