ਆ ਟਿਕਿਆ 
ਬਿਆਸ ਦੀ ਬੁਰਜੀ ਤੇ 
ਵੇਹੰਦਾ ਪੱਤਾ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ