ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖ
ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਬੂਹੇ
ਭਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ