ਕੋਲੋਂ ਲ਼ੰਘਦਾ
ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ
ਕੰਨ ‘ਤੇ ਟੂਟੀ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ