ਭਰੀਆਂ ਲੱਦਦਿਆਂ
ਗੋਡੂਆ ਚੁੱਕ ਵੇਖੇ ਗੱਡਾ
ਉਲਾਰ ਕਿ ਦਾਬੂ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ