ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਅੰਬਰੀ ਵੇਖੇ ਬਾਬਲ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ