ਕੂੜਾ ਹੂੰਝਦੀ 
ਭੁੰਜਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁੰਗਿਆ ਫੁੱਲ 
ਜੂੜੇ ਵਿੱਚ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ