ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲ ਕਲ 
ਸੁਣੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬਹਿ
ਤੱਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ