ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ –
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 
ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਕਾਮਰੇਡ

ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ