ਬਾਗ ‘ਚ ਬੈਠੀ
ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਸੁੱਟੇ
ਖੱਟੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ