ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ –
ਵੇਖੇ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਨਿਗਲਦਾ
ਬਲੈਕ ਹੋਲ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ