ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ –
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ 
ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਨੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ