ਗਰਮ ਰਾਤ 
ਬੋਤੀ ਖਣਕਾਵੇ ਨਿਓਲ 
ਗੋਰੀ ਝਾਂਝਰਾਂ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ