ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ 
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ
ਘੁੱਟੇ ਸਾਹ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ