ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ
ਮਸਾਣੀ ਸਾੜਨ ਗੁੱਡੀ
ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ