ਸੜਕਾਂ ਭੀੜੀਆਂ 
ਡੰਗਰ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦੇ
ਬੌਂਦਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ