ਛੱਲਾਂ –
ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਬੀਚ ‘ਤੇ
ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ 

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ