ਹੱਥ ‘ਚ ਬੋਟ
ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਣ
ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ