ਕੂਲੇ-ਕੂਲੇ ਹੱਥ
ਸਰਕੰਡੇ ਦੀ ਕਲਮ 
ਫੱਟੀ ਤੇ ਵੈਹਣ ਮੋਤੀ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸਲ