ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜੀਆਂ 
ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁਲ ਤੇ 
ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ