ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ –
ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਝੱਲੇ
ਪੱਖੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ