ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ–
ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਠੰਡ 
ਚਾਰ ਕੁ ਗੜੇ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ