ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ
ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵੇ
ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਘਰ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ