ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ 
ਖਿੰਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ
ਬਾਬੂ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ