ਹਨੇਰੀ ਆਈ
ਪੋਹਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ
ਗਿੱਟੇ ਛਿੱਲਣ

ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ