ਸਾਵਣ ਦੀ ਫੁਹਾਰ
ਕਣੀਆਂ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਈ
ਭਿੱਜੀ ਚੁੰਨੀ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ