ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ–
ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਕਾਗਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ